Zasady etyki wydawniczej

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii  – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, kierując się przede wszystkim poszanowaniem praw autorskich i rzetelnością naukową, dba o najwyższą jakość wydawanych publikacji naukowych w ramach przyjętych dobrych praktyk wydawniczych, a także przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym: autorów, redaktorów, recenzentów oraz środowiska naukowego skupionego wokół Wydawnictwa.

Wydawnictwo Naukowe ITeE – PIB stara się o ciągłe doskonalenie poziomu merytorycznego publikacji naukowych – wydanie najwyższej jakości oryginalnych tekstów naukowych. Kieruje się przy tym sprawiedliwymi i etycznymi procedurami kwalifikacji, selekcji i opiniowania złożonych do druku tekstów.

Standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom w praktyce wydawniczej, stosowane przez Wydawnictwo Naukowe  są oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE).


Obowiązki Wydawnictwa

 1. Zasady przestrzegania procedur wydawniczych
  Wydawnictwo Naukowe odpowiada za prawidłowy i terminowy przebieg wszystkich etapów cyklu wydawniczego, wykonując prace z należytą starannością i w najkrótszym możliwym czasie. Dla każdej książki prowadzona jest szczegółowa dokumentacja, zgodnie z obowiązującym w Wydawnictwie Naukowym Systemem Zarządzania PN–EN  ISO 9001 : 2015.  Wydawnictwo zapewnia wyjątkowo staranne opracowanie redakcyjne i edytorskie tekstu, ścisłą współpracę autora z redaktorem, wydanie książek drukiem i wprowadzenie do dystrybucji. 
 2. Proces recenzowania
  Stosowana procedura recenzowania szczegółowo określa zasady wyboru recenzentów i ścieżkę postępowania dla autorów po otrzymaniu recenzji. 

 3. Działania Wydawnictwa Naukowego w sytuacji wykrycia nierzetelności
  w codziennej praktyce Wydawnictwo Naukowe korzysta ze wskazówek zawartych w diagramach COPE opracowanych i udostępnionych na licencji CC BY-NC-ND 3.0. Diagramy obrazują możliwe przypadki nadużyć w obszarze publikacji naukowych i wskazują wydawcom sposób postępowania

 4. Zasady równego traktowania 
  Wydawnictwo Naukowe  przestrzega przepisów prawa obowiązującego w Polsce w zakresie zasad równego traktowania autorów. Publikacje oceniane są wyłącznie pod kątem zawartości merytorycznej.

Obowiązki Autorów

 1. Oryginalność autorstwa publikacji naukowych 
  Autorstwo powinno być ograniczone do osób które stworzyły utwór. Wszyscy, którzy przyczynili się w znaczący sposób do powstania tekstu powinni zostać wymienieni jako współautorzy. Pozostałe osoby, zaangażowane w prace na rzecz utworu powinny zostać wskazane w przypisie jako osoby współpracujące lub w sekcji „Podziękowania” ze wskazaniem ich udziału.
  Udowodnione przypadki problemów z oznaczeniem autorstwa ( „ghostwriting” i „guest autorship”) są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i będą ujawniane.

 2. Oryginalność tekstu i grafiki
  Autorzy przekazują do Wydawnictwa Naukowego wyłącznie oryginalne prace, gwarantując, że utwór w żaden sposób nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z cudzych prac odbywa się zgodnie z zasadami prawa autorskiego, poprzez użycie przypisów i cytatów. Powyższe zasady dotyczą zarówno tekstów, jak i materiałów graficznych. 
  Wydawnictwo Naukowe stara się rozpoznać wszelkie próby popełnienia plagiatu i wdraża odpowiednie postępowanie w sytuacji jego wykrycia.

 3. Źródła finansowania
  Wszyscy autorzy zobowiązani są do wskazania źródeł finansowania publikacji zgłoszonej do wydania, wkładu finansowego instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.

 4. Rzetelność materiałów badawczych 
  Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać zakres informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a nawet powtórzenie badań. Niedozwolone jest nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie czy interpretowanie danych.

 

Obowiązki Recenzentów

 1. Konflikt interesów
  Recenzent podejmując się wykonania recenzji zapewnia jednocześnie o swojej bezstronności w stosunku do autora. Konflikt interesów może wynikać również z relacji łączącej recenzenta z instytucją związaną z autorem lub miejscem powstania publikacji.

 2. Terminowość
  Recenzenci zobowiązani są do wykonania i dostarczenia recenzji w ustalonym terminie. Jeżeli ze względu na nieprzewidziane okoliczności nie są w stanie podjąć się recenzji lub dotrzymać terminu jej wykonania, powinni pisemnie poinformować o tym fakcie Wydawnictwo Naukowe. 

 3.  Bezstronność recenzji
  Rzetelna recenzja powinna mieć charakter obiektywny, merytoryczny i sprawiedliwy, a sformułowane uwagi krytyczne powinny być poparte stosowną argumentacją. Recenzenci powinni każdorazowo poinformować Wydawnictwo Naukowe o podejrzeniu naruszenia praw autorskich, wskazać odpowiednie fragmenty nieoznaczone przypisem przez autora.

 4. Poufność
  Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich treści osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem upoważnionych przedstawicieli Wydawnictwa Naukowego).

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash