Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

pikselPodczas szczytu ONZ w Nowym Jorku 25–27 września przywódcy krajów przyjęli nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Podwaliny nowej agendy stanowią osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals), które zostały przyjęte w 2000 roku i wyznaczały kierunek działaniom rozwojowym przez ostatnie 15 lat. Milenijne Cele Rozwoju udowodniły, że globalne cele mogą przyczynić się do wydobycia z ubóstwa milionów ludzi na całym świecie. Wśród Milenijnych Celów Rozwoju można było wyróżnić:

 1. Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu,
 2. Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym,
 3. Promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet,
 4. Ograniczenie umieralności dzieci,
 5. Poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami,
 6. Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób,
 7. Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi,
 8. Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju.

Dostrzegając sukces Milenijnych Celów Rozwoju oraz potrzebę powstania nowej agendy po 2015 roku, państwa zgodziły się w 2012 roku, na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20), na utworzenie Otwartej Grupy Roboczej  zajmującej się opracowaniem nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju i przedłożeniem ich do rozpatrzenia i podjęcia odpowiednich działań. Po ponad roku negocjacji, Otwarta Grupa Robocza przedstawiła propozycję 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W sierpniu 2015 roku 193 państwa członkowskie ONZ, osiągnęły kompromis w sprawie dokumentu końcowego nowej agendy Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030. Szczyt poświęcony przyjęciu nowej agendy dla zrównoważonego rozwoju wraz z 17 Celami, odbył się w dniach 25-27 września 2015 w Nowym Jorku, podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ na wysokim szczeblu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to 17 celów (rys. 1), 169 zadań i 304 wskaźniki, dzięki którym w 2030 r. ludziom ma się żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym. Cele i zadania z nimi związane będą stymulować działania na przestrzeni następnych 15 lat w dziedzinach o najważniejszym znaczeniu: ludzie, nasza planeta, dobrobyt, pokój na świecie i partnerstwo. Co szczególnie istotne, SDGs będą miały bardziej uniwersalny zasięg i w większym stopniu dotyczyć także krajów wysoko rozwiniętych, a nie jak MDGs odnosić się przede wszystkim do najbiedniejszych części globu.

 

onz

Rys. 1. Inforgafika przedstawiająca Cele Zrównoważonego Rozwoju
Źródło: https://sustainabledevelopment.un.org/topics

 

Tematyka badawcza realizowana w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w szczególności „wpisuje się” w cele dotyczące: zapewnienia kształcenia ustawicznego, zrównoważonego zarządzania wodą i energią, wzrostu gospodarczego, innowacyjności, promowania zrównoważonych wzorców produkcyjnych oraz zrównoważonej industrializacji.

 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.
 2. Skończyć z głodem, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze odżywianie,  promować zrównoważone rolnictwo.
 3. Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku.
 4. Zapewnić inkluzywną jakościowo dobrą edukację oraz promować uczenie się przez całe życie.
 5. Osiągnąć równość płci, wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
 6. Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą infrastrukturą sanitarną.
 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej, nowoczesnej energii po przystępnej cenie.
 8. Promować  trwały, inkluzywny, zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
 9. Budować odporną infrastrukturę, promować inkluzywną, zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacyjność.
 10. Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami.
 11. Uczynić miasta ludzkie aby osiedla były inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi miejscami.
 12. Zapewnić zrównoważoną konsumpcję zrównoważone wzorce produkcyjne.
 13. Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki.
 14. Chronić morza, oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważonych sposób.
 15. Chronić, przywrócić, promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności.
 16. Promować pokojowe inkluzywne społeczeństwa, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; tworzyć efektywne, obywatelskie i inkluzywne instytucje na wszystkich szczeblach.
 17. Wzmocnić sposoby implementacji Celów, odnowić światowe partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ można znaleźć na stronie: https://sustainabledevelopment.un.org/topics

 

Autor: Anna Rusinowska, Zakład Strategii Innowacyjnych, ITeE – PIB 

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem

Obszary działalności

tekst alternatywny dla flash

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 


biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz